Dayuhang Kasambahay: Karapatan at Proteksiyon sa Ilalim ng Ordinansa sa Empleyo

Sa Hong Kong, sa ilalim ng Departamento ng Manggagawa, ang mga Dayuhang Manggagawa ay may mga karapatan tulad ng legal na araw ng pahinga (rest day), taunang bakasyon (annual leave), at iba pa.

Sa ordinansa, binibigay ng proteksiyon ang mga dayuhang manggagawa kung saan nakasaad sa kanilang kontrata ang kanilang mga karapatan.