Pag-aayos ng pagpasok para sa Nursery(K1) na klase ng mga Kindergarten(KGs) para sa 2023/24 na taon sa paaralan