Suriin ang mga detalye sa pagrehistro ng botante bago ng ika-9 ng Oktubre 2021