CE LAM, susuriin kung pwedeng paigsiin ang 21-day quarantine